top of page

COjans | KVKK Aydınlatma & Rıza Metni

Aydınlatma ve Rıza Metni’nin Amacı
 

COjans Medya, Bilişim, Organizasyon ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.(“COJANS” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile KVKK uyarınca müşterilerin COJANS tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, toplanması ve aktarımı ile ilgili olarak KVKK kapsamındaki haklarınız da bu Aydınlatma & Rıza Metni’nin bir parçası olarak yer almaktadır.
 


Topladığımız Veriler
 

Çerezler aşağıda belirtilen kişisel verileri toplamakta, aktarmakta ve başka şekillerde işlemektedir:
 

  • Ad, soy ad, telefon, cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi 

  • Üyelik bilgileri, üyelik numarası, COjans Medya’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, ziyaret ettiğiniz markalar, web sitesini kullandığınız sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, 

  • COjans Medya’dan ürün satın alırken veya kiralarken elde etmiş olduğumuz, kullanıcı adı ve parola bilgileri, alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler, http://www.cojans.com/ web sitesi üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile http://www.cojans.com/ web sitesinde paylaştığınız yorumlarınız, IP adresi.

 
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
 
Kişisel verileriniz, http://www.cojans.com/ web sitesi üzerinden veya ileride aktif hale gelecek mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden (bilgi alma, randevu-toplantı talebi, e-bulten üyeliği, iş ortaklığı başvurusu gibi) faydalanabilmeniz için, COjans Medya’nın web sitesine üyelik kaydının gerçekleştirilmesi için, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, COjans Medya’nın sunduğu ve web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin Müşterilere tanıtılması ve bu doğrultuda size gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, COjans Medya ve COjans Medya ile iş ilişkisi içinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumlara gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. 

Kişisel verilerinize sizinle iletişime geçmek, satın aldığınız veya kiraladığınız ürün ve hizmetlerin size teslim edilebilmesi veya müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumların web sitesindeki veya mobil uygulama üzerindeki deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma amacıyla da kullanılabilecektir. 

COjans Medya ayrıca, KVKK’nun 5, 6. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumların ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Veri Sahibi ile COjans Medya arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • COjans Medya’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, COjans Medya‘nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Verilerin Aktarımı:
 

Kişisel verileriniz ancak işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda; satın alacağınız veya kiralayacağınız ürün ve hizmetleri size ulaştırmak amacıyla kargo firmalarına veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla COjans Medya’nın iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, yatırımcılarına, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülükleri yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal hakları kullanabilmek amacıyla COjans Medya’dan istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara , müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumların ödemeyi kredi kartı ile yapması halinde kredi kartı bilgileri, COjans Medya tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: COjans Medya tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla COjans Medya‘nın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
 

Kişisel veriler, COjans Medya tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler, siz Müşterilere hak ve menfaatler sağlanması, COjans Medya’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.
 


Veri Sorumlusu’na İlişkin Bilgiler
 

Unvan              : COjans Medya, Bilişim, Organizasyon ve Danışmanlık San. ve   

                          Tic. Ltd. Şti.

Adres               : Pol Center, C Blok, Büyükdere Caddesi Ecza Sokak No:4/1 Kat:-2  Esentepe  34394 Şişli-İstanbul

 

                         41°05'03.9"N 29°00'44.7"E

Telefon            : +90 212-942-8255

Faks                : +90 212-284-6999

E-mail              : cojans@cojans.com

Vergi Dairesi    : Zincirlikuyu

V. Dairesi No   : 2111342388

Ticaret Sicil     : İstanbul | 350535-5

Mersis No       : 0211134238800001

Kep Adresi     : 


Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 
 

* kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 

* kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 

* kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 

* yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 

* kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 

* işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

Müşteri, tedarikçi, iş ortağı kamu ve diğer üçüncü türden kişi ve kurumların başvurularında yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvuru ulaştıktan sonra otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır, işbu başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarının ödenmesi gerekebilir. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/ ) ziyaret edebilirsiniz. 

 

bottom of page